Ευρωεκλογές – Πώς ψηφίζουμε;

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 5 Απριλίου 2019!

ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ ΣΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

(Το κείμενο είναι παρμένο αυτούσιο από το επίσημο λογαριασμό φεισμπουκ της ελληνικής πρεσβείας στην Πράγα με τίτλο “Greece in Czech Republic Řecké velvyslanectví v Praze”)

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πράγα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ
ΣΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

1. ΤΟ ΜΑ.Ι.Ο 2019 ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑ.Ι.ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Το Μάιο 2019, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκούμε το δικαίωμά μας για την εκλογή των αντιπροσώπων μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έλληνες και Ελληνίδες στην Τσεχία έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με μία μόνο από τις παρακάτω δύο επιλογές (η διπλοψηφία απαγορεύεται):

1.1. να ψηφίσουν για τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές της Τσεχίας, εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Τσεχία, οπότε στην περίπτωση αυτή ενημερώνονται ειδικώτερα από τις Αρχές της Τσεχίας

1.2. να ψηφίσουν για τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές της Ελλάδος.
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον διαμένουν ή απλά βρίσκονται στην Τσεχία την ημέρα της ψηφοφορίας, μπορούν να εγγραφούν και να ψηφίσουν σε δύο εκλογικά τμήματα, στην Πράγα ή στο Μπρνό.
Προσοχή: Η εγγραφή αυτή δεν είναι δεσμευτική, εφόσον τελικά κάποιος εκλογέας θελήσει να μεταβεί στην Ελλάδα για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα: οι εκλογείς δηλαδή που θα έχουν κάνει αίτηση στην Πρεσβεία Πράγας αλλά θα βρίσκονται στην Ελλάδα την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών (Κυριακή 26 Μαΐου 2019) για οποιονδήποτε λόγο, δεν στερούνται το δικαίωμα να ψηφίσουν στην Ελλάδα, στο δήμο που είναι εγγεγραμμένοι, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα έχουν ψηφίσει και στην Τσεχία την προηγούμενη μέρα (δηλ. 25.5.2019, ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας στο εξωτερικό). Η διπλοψηφία, ως γνωστόν, απαγορεύεται και επισύρει κυρώσεις.

Εφόσον θέλετε να ψηφίσετε στην Τσεχία για τους υποψήφιους Έλληνες ευρωβουλευτές, η παρούσα ανακοίνωση σας ενημερώνει για την απλή διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.

2. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΨΗΦΙΣΩ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

2.1. Έλληνες πολίτες που ευρίσκονται στην Τσεχία μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για την ανάδειξη των Ελλήνων ευρωβουλευτών είτε στην Πράγα είτε στο Μπρνο, το Σάββατο, 25 Μαΐου 2019, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

2.1.1 Να είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του ελληνικού κράτους. Η εν λόγω προϋπόθεση δεν αφορά τους γεννηθέντες το 2002, για τους οποίους ισχύει ειδική διαδικασία (βλ. και πιο κάτω υπό 2.2.2.1).
2.1.2 Να μην έχουν στο μεταξύ στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν
2.1.3. Να υποβάλουν αίτηση στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Πράγα ότι επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους.

2.2. Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Χαρίτση (4365/22.1.2019, ΦΕΚ B’ 196) καθορίσθηκαν οι παρακάτω εφαρμοστικές λεπτομέρειες:

2.2.1. Ο εκλογέας οφείλει να συμπληρώσει μια αίτηση:
Η αίτηση συμπληρώνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr/epe2019/
είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από την Πρεσβεία με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου.

2.2.2. Ποια είναι η διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης:
2.2.2.1. Μέσω του ως άνω διαδικτυακού τόπου, ο εκλογέας αναζητεί την εγγραφή του στη βάση δεδομένων των εκλογικών καταλόγων: στη φάση αυτή χρειάζεται να συμπληρώσει όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, έτος γεννήσεως. Οι γεννηθέντες το 2002 προχωρούν απευθείας στην κατηγορία «Γεννηθέντες 2002».
2.2.2.2. Μετά την επιβεβαίωση στοιχείων, ο εκλογέας καλείται να καταχωρήσει με λατινικούς χαρακτήρες τα στοιχεία της σημερινής διεύθυνσής του στην Τσεχία (πόλη, οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο, e-mail) και να επιλέξει από προκαθορισμένο κατάλογο την πόλη (Πράγα ή Μπρνό) όπου επιθυμεί να ψηφίσει.
2.2.2.3. Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των παραπάνω στοιχείων, ο εκλογέας πρέπει να εκτυπώσει την αίτηση εις τριπλούν.

2.2.3. Που υποβάλλουμε την αίτηση:
Ο εκλογέας υποβάλλει στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Πράγα τα τρία (3) αντίγραφα της αίτησης.
Σημαντική διευκρίνιση: τα αντίγραφα πρέπει να συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου στην οποία εμφαίνονται τα στοιχεία του κατόχου.

2.2.4. Πώς υποβάλλουμε την αίτηση:
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται:
είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, όταν συντρέχει λόγος (χιλιομετρική απόσταση, θέμα υγείας, ηλικίας κλπ), είτε και με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι επικύρωση υπογραφής εξουσιοδοτούντος επί συναφούς εξουσιοδότησης στην τσεχική γλώσσα μπορεί να γίνει σε Czech Points ή Δημοτικά Καταστήματα με κόστος, περίπου, 30 κορώνες).

2.2.5. Προθεσμία υποβολής της αίτησης:
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 5 Απριλίου 2019.

2.2.6. Πως βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε εγγραφεί σε εκλογικό κατάλογο στην Πράγα ή στο Μπρνό;
Το ένα αντίγραφο της αίτησης επιστρέφεται από την Πρεσβεία στον εκλογέα πρωτοκολλημένο, ως αποδεικτικό της δήλωσης συμμετοχής του στις εκλογές.

2.2.7. Τι χρειάζομαι τη μέρα της ψηφοφορίας:
Κατά την ψηφοφορία, οι εκλογείς οφείλουν να προσκομίσουν ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής την αστυνομική τους ταυτότητα ή το ελληνικό τους διαβατήριο ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή την ελληνική άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές.

3. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) ή μέσω της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Πράγα (τηλ. 222 254 260, e-mail: grcon.pra@mfa.gr).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*